شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1
 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1
 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1
 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1
 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1
 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1
 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1
 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1
 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1
 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1
 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1
 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1
 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1
 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1 شرکت کردستان | فروش محصولات سنتی1

شركت بزرگ كردستان

رسالت بنده شناساندن محصول كوردواري به كل كشور ايران بود كه خدا رو شكر با صداقت در اين راه با اوضاع سخت كشور كه مجوز دادن براي محصولات گياهي بخصوص كوردواري با زحمات شبانه روزي همسرم موفق به اخذ مجوز و راه اندازي شركت عظيم كردستان شديم از هموطنان خود علي الخصوص همزبانهاي خود درخواست مي كنم ما رو در اين امر بزرگ ياري بدن باشد كه آوازه ي ما كوردان درستكار گوش فلك رو به تنگ بياره
تمام نتايجي كه از صابون سفيدآب كردستان گرفته شده طي سالها تجربه ي كاري بنده در آرايشگاههاي شهرهاي كوردواري هست
رمز موفقيت بنده و افتتاح شركت بزرگ كردستان تنها صداقت در بهبودي پوست مردم عزيز بوده و هست
با تشكر